• head_banner_01

Biz hakda

Awstraliýa

Biz kim?

2000-nji ýylda Hebei welaýatynyň paýtagty Şijiazhuangda ýerleşýän “Shijiazhuang Zhongtai Turb Technology Development Co., Ltd.” döredildi.Pekine ýanaşyk, bize amatly transport we köp geografiki peýdalar berilýär.Gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we hyzmatyň utgaşmasy bilen tehniklerimiz takyk iş stili bilen durnukly işleýärler.Zawod 67,000 inedördül metr meýdany emele getirýän ussahanadan, gaýtadan işleýän ussahanadan, gurnama ussahanasyndan we ýylylygy bejermek ussahanasyndan ybaratdyr. Highokary netijelilik we adamlara gönükdirilen hyzmat ýörelgesine esaslanyp, kompaniýamyzyň göwrümi soňky onýyllyklarda yzygiderli giňelýär.Indi ýurtda we bütin dünýäde satylýan önümlerimiz bilen, kompaniýamyz kebşirlenen turbageçiriji önümçilik pudagynda uly öndürijä öwrüldi.

Biz näme edýäris?

Esasy önümlerimiz ýokary ýygylykly göni kebşirlenen turba önümçilik liniýasy, sowuk rulon polat önümçilik liniýasy, köp funksiýaly sowuk rulon / kebşirlenen turba önümçilik liniýasy, süýşýän liniýa önümçilik liniýasy, poslamaýan polat turba fabrigi, dürli turba fabriginiň kömekçi enjamlary we rulonlary we ş.m.
Köp ýyllaryň dowamynda kompaniýa pudak tehnologiýa innowasiýalarynda öňdebaryjy bolmagyny isledi we birnäçe tehnologiýa patentlerine we innowasiýa baýraklaryna eýe boldy.Müşderiler üçin önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we dürli müşderileriň önümçilik isleglerini kanagatlandyryp biljek dürli ýokary hilli, akylly önüm bilen ykdysady peýdany gowulandyrmak üçin öňdebaryjy tehnologiýa döretmeklige bagyş etdik.

zawod (2)

zawod (6)

zawod (7)

zawod (11)

Medeniýetimiz

2000-nji ýylda ZTZG döredileli bäri toparymyz kiçijik topardan şu wagta çenli 200-den gowrak adama ýetdi.Indi ZTZG kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly ösmegini dowam etdirýär:
Biznes pelsepesi
● Dogruçyllyk özenidir
Customer Müşderi kanagatlandyrmagyny ölçeg hökmünde kabul ediň
Techn Tehnologiki täzelikler bilen dolandyrylýar
Cast Dökümiň ​​hilini gözlemekde

Awstraliýa

Satuwlarymyz

ZTZG içerde we daşary ýurtlarda köp sanly iri kärhanalar bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy, şol sanda: Kunming Steel Holding Co., LTD. we beýleki belli içerki we daşary ýurt kärhanalary.2021-nji ýylda kompaniýamyzyň dolanyşygy 60 million dollara ýetdi we önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, Günorta Amerika, Japanaponiýa, Türkiýe we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.ZTZG her sebitdäki halkara ülňülerine laýyklykda özleşdirmegi goldaýar we içerde we daşary ýurtlarda köp iri kärhanalar üçin ajaýyp enjamlar bilen üpjün edýär we önümlerimiz bütin dünýäde!

Japanaponiýa

: Urt: Japanaponiýa
Kompaniýanyň ady: Gizlin
Wagt: 2021
Önümiň ady: ERW60X5 Highokary takyk ulag turbasynyň önümçilik liniýasy

fdsf1

Japanaponiýa

Russiýa

Russiýa

: Urt: Russiýa
Kompaniýanyň ady: Tempo-NTZ
Wagt: 2018
Önümiň ady: 20720x22 API turba önümçilik liniýasy (Hytaý tarapyndan eksport edilen iň uly API önümçilik liniýasy)

fdsf2

Türkiýe

: Urt: Türkiýe
Kompaniýanyň ady: BASATLI BORU PROFIL SANAYI VE TIKARET AS
Wagt: 2015
Önümiň ady: Φ273 Köp wezipeli turba önümçilik liniýasy

fdsf3

Türkiýe

Hindistan

Hindistan

: Urt: Hindistan

Kompaniýanyň ady: Jindal Pipes LTD.

Wagt: 2023

Önümiň ady: 609x16 Gyrasy degirmen enjamy

fdsf4

Kolumbiýa

: Urt: Kolumbiýa
Kompaniýanyň ady: Acerias de Kolumbiýa ACESCO SAS
Wagt: 2012
Önümiň ady: 300x300x12 Turbanyň önümçilik liniýasy

fdsf5

Kolumbiýa

Yrak

Yrak

: Urt: Yrak
Kompaniýanyň ady: Nojoom Alsuha
Wagt: 2010
Önümiň ady: Φ254 ZTF-2 API turba önümçilik liniýasy

fdsf6

Hünärmenlerimiz, döredilen günümizden bäri öňdebaryjy birnäçe esasy bazarlardan durýar.
Eksport göterimini aşakdaky ýaly bölüp bolar:

▶ 7.0% Demirgazyk Amerika
▶ 2,0% Günorta-Gündogar Aziýa
▶ 1,0% Gündogar Aziýa
▶ 4.0% Günorta Amerika
▶ 1,0% Afrika

▶ 2.0% Günbatar Europeewropa
▶ Gündogar Europeewropa 2,0%
Mid 4.0% Orta Gündogar
▶ 6.0% Günorta Aziýa

karta (1)