• head_banner_01

Önümler barada bilim

 • DC hereketlendirijisini we AC motoryny nädip saýlamaly

  DC hereketlendirijisini we AC motoryny nädip saýlamaly

  AC hereketlendirijilerini we DC hereketlendirijilerini satyn alanyňyzda aşakdaky faktorlary göz öňünde tutmaly: 1. Programma: AC hereketlendirijileri we DC hereketlendirijileri dürli ýagdaýlarda dürli programmalara eýe.Mysal üçin, AC hereketlendirijileri adatça ýokary tizlikli, ýokary torkly çykyş üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Önümçiligi güýçlendirýän akylly hereketlendiriji

  Önümçiligi güýçlendirýän akylly hereketlendiriji

  Polat turbanyň önümçilik liniýasy önümiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin akylly hereketlendiriji we dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär.Önümçilik pudagynyň yzygiderli ösmegi bilen polat turbalary öndürýän maşyn gurluşyk materiallarynyň, awtoulaglaryň, aerospanyň aýrylmaz bölegine öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Akylly elektron dolandyryş ulgamy turba fabriginiň önümçilik liniýasynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar

  Akylly elektron dolandyryş ulgamy turba fabriginiň önümçilik liniýasynyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar

  Polat turbanyň önümçilik liniýasy önümiň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin akylly hereketlendiriji we dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär.Önümçilik pudagynyň yzygiderli ösmegi bilen polat turbalary öndürýän maşyn gurluşyk materiallarynyň, awtoulaglaryň, aerospanyň aýrylmaz bölegine öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Çalt we täsirli kebşirlemek üçin ýokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

  Çalt we täsirli kebşirlemek üçin ýokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

  Köp sanly programma üçin çalt we täsirli kebşirleýiş çözgütleri bilen üpjün etmek üçin döredilen ýokary ýygylykly kebşirleýiş maşynymyzy tanatýarys.Ösen tehnologiýasy we ygtybarly öndürijiligi bilen enjamymyz dünýädäki müşderileriň arasynda barha meşhur bolýar.Biziň beýik ...
  Koprak oka
 • Kebşirleýiş tertibiniň ýokary ýygylykly uzynlykly kebşirlenen turba öndürýän enjamlaryň kebşirlemegine täsiri

  Kebşirleýiş tertibiniň ýokary ýygylykly uzynlykly kebşirlenen turba öndürýän enjamlaryň kebşirlemegine täsiri

  Kebşirleýiş usulynyň kebşirleme täsirini bilmek bilen has ýokary netijelilik gazanmak üçin ýokary ýygylykly uzynlykly tikişli kebşirleýji turba öndürýän enjamlary has gowy işledip we sazlap bileris.Kebşirleýiş usullarynyň ýokary ýygylykly göni s-lerdäki täsirine göz aýlalyň ...
  Koprak oka
 • Düşnüksiz polat turbalar bilen kebşirlenen turbalaryň arasyndaky tapawut

  Düşnüksiz polat turbalar bilen kebşirlenen turbalaryň arasyndaky tapawut

  Düşnüksiz polat turbalar, üstünde bir bölejik bolmadyk bir metal bölekden ýasalan polat turbalardyr.Düşnüksiz polat turbalar esasan nebit geologiki buraw turbalary, nebithimiýa senagaty üçin döwülýän turbalar, gazan turbalary, göteriji turbalar we ýokary takyklyk st ...
  Koprak oka
 • Frequokary ýygylykly kebşirleýji turba maşynynyň esasy wezipeleri haýsylar?

  Frequokary ýygylykly kebşirleýji turba maşynynyň esasy wezipeleri haýsylar?

  Frequokary ýygylykly kebşirlenen turbalary emele getirmek we kebşirlemek tehnologiýasynyň kämillik derejesi we ajaýyp öndürijiligi sebäpli ýokary ýygylykly kebşirlenen turba maşynlary himiýa, nebithimiýa, elektrik energiýasy, gurluşyk desgalarynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Enjamyň esasy wezipesi i ulanmak ...
  Koprak oka
 • Frequokary ýygylykly kebşirlenen turba maşynyny ornaşdyrmak

  Frequokary ýygylykly kebşirlenen turba maşynyny ornaşdyrmak

  Frequokary ýygylykly kebşirlenen turba enjamlary, uly galyňlyk bilen iş böleklerini kebşirläp bilýän we kebşirlemegiň hili, birmeňzeş kebşirleýiş tikişi, ýokary güýji, ygtybarly kebşirleýiş hili, ýönekeý işleýşi we amatly hyzmaty bolan ösen kebşirleýiş enjamydyr.Kebşirlemekde möhüm enjam ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylda polat turba öndürijileri nädip netijeliligi ýokarlandyrmaly?

  2023-nji ýylda polat turba öndürijileri nädip netijeliligi ýokarlandyrmaly?

  Epidemiýadan soň polat turba zawody diňe bir ýokary öndürijilikli önümçilik liniýalaryny saýlamak bilen çäklenmän, käbir amallar sebäpli önümçilik çykdajylaryny azaltmak bilen kärhananyň netijeliligini ýokarlandyrmagy umyt edýär.Geliň, ikisinden gysgaça gürleşeliň ...
  Koprak oka
 • Netijeli kebşirlenen turba enjamlaryny nädip saýlamaly?

  Netijeli kebşirlenen turba enjamlaryny nädip saýlamaly?

  Ulanyjylar kebşirlenen turba degirmen maşynlaryny satyn alanda, adatça turba öndürýän maşynyň önümçilik netijeliligine has köp üns berýärler.Galyberse-de, kärhananyň kesgitlenen bahasy takmynan üýtgemez.Mümkin boldugyça hil talaplaryna laýyk gelýän turbalary öndürmek ...
  Koprak oka
 • Sowuk polatdan peýdalanmak

  Sowuk polatdan peýdalanmak

  Sowuk emele gelen polat profilleri, sowuk görnüşli metal plitalardan ýa-da polat zolaklardan ýasalan ýeňil polat gurluşlary ýasamak üçin esasy materialdyr.Diwaryň galyňlygy diňe bir inçe edilip bilinmän, önümçilik prosesini ep-esli aňsatlaşdyrýar we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrýar.Bu ...
  Koprak oka
 • Sowuk rulonyň emele gelmegi

  Sowuk rulonyň emele gelmegi

  Sowuk rulonyň emele gelmegi (Sowuk rulonyň emele gelmegi), belli bir şekilleriň profilini öndürmek üçin yzygiderli düzülen köp geçişli rulonlaryň üsti bilen polat rulonlary yzygiderli aýlaýan şekillendiriş prosesi.(1) Gödek emele getirýän bölüm umumy rulonlaryň we çalşygyň kombinasiýasyny kabul edýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2