• head_banner_01

Satuwdan soň hyzmat

Geliň, işe gireliň!

ZTZG netijeli polat material çözgütleri we önüm enjamlarynyň ýokary derejeli doly toplumy bilen üpjün edýär.

Kepillik hyzmaty

Bir ýyl kepillik
Hil problemalary sebäpli ýüze çykan näsazlyklar üçin enjamlary, bölekleri we materiallary mugt çalyşmak

Tehniki hyzmatlar

Hil taýdan hyzmat etmek ömürlik jogapkärçilik
Tehniki kämilleşdiriş teklipleri, bilimleri gaýtadan işlemek, tehniki ygtyýarnama we beýleki hyzmatlary beriň.

Senagat aragatnaşygy

Düzgünsiz senagat sergileri
Polat gurluşlarynyň we mehaniki prosesleriň ösüşini pudak ýolbaşçylary bilen ara alyp maslahatlaşyň

Satuwdan öňki hyzmat

Bir sagadyň içinde derrew jogap beriň
Professional inerener topary ýörite önümçilik liniýasynyň dizaýny

Satuwdan soň hyzmat

Müşderiniň gije-gündiziň dowamynda zerurlyklaryna jogap beriň
Professional inerener topary önümçilik liniýasynyň kadaly işlemegi üçin ähli prosesi gurdy we düzedi

Gündelik hyzmat

Taslamany yzygiderli yzarlamak
Uzak möhletleýin aragatnaşyk we müşderiler bilen aragatnaşyk üçin platforma dörediň.Müşderilere gündelik enjamlary bejermekde kömek ediň.

01

Meýilnamalaşdyrmak

Netijeli çözgütler üçin biziň bilen habarlaşyň

02

Ösüş

Dizaýnerler önümçiligi we önümçiligi gurnaýarlar

03

Işletmek

Enjamlar ýerinde işleýänçä enjamlary gurmak we düzetmek

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň